Stadgar


§ Stadgar

   §1 Namn


   Granuddens båtklubb (GBK) Trosa, stiftad den 15 juni 1972, är en sammanslutning för båtintresserade

   medlemmar,   främst inom Trosa med omnejd.   §2 Ändamål och syfte


   2:1


   Klubbens ändamål är att tillvarata båtefolkets intresse i frågor som rör hamn, bryggor och uppläggningsplatser.


   2:2


   Vara kontaktorgan till lokala myndigheter och organisationer.


   2:3

   

   Genom upplysning och information verka för ökad säkerhet på sjön.


   2:4


   Genom olika arrangemang inom klubbens ram verka för medlemmars trevnad.   §3 Medlemskap


   3:1


   Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan.


   3:2


   Beviljat medlemskap berättigar i och för sig ej till sommar eller vinterplats för medlems båt på båtklubbens varv

   eller hamn,


   men är en förutsättning för att sådan plats skall kunna tilldelas.


   3:3


   Medlem som inte inom 1 månad efter påminnelse från kassören erlägger föreskriven avgift, kan anses ha

   utträtt ur klubben.


   3:4


   Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan av årsmötet uteslutas.


   3:5


   Medlemskap är personligt varför brygg eller uppläggningsplats ej får överlåtas.


   3:6


   Båtägande medlem är skyldig att vid kallelse av styrelse medverka vid arbete inom båtklubbens område.


   3:7


   Medlem kan utses som hedersmedlem på förslag av styrelsen  till årsmötet.


   3:8


   Medlem som har bryggplats eller vinterförvarar sin båt på klubbens område skall ha sin båt försäkrad och


   lämna uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer till styrelsen.   §4 Beslutande organ   Båtklubbens beslutande organ är :


   4:1


   Årsmöte


   4:2


   Extra möte


   4:3


  Styrelse   §5 Verksamhetsår


 

   Båtklubbens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden 1/11 – 31/10.


 

   §6 Uppgifter till båtförbund   Båtklubben skall senast den 15 januari årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter


   beträffande klubbens medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.


 

  §7 Avgifter   Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutande avgifter senast en månad efter debitering.


 

  §8 Årsmöte


   8:1


   Årsmöte avhålls årligen under december månad.


   8:2


   Datum och plats för årsmötet meddelas senast 10 dagar i förväg.


   8:3


   Medlem äger vid årsmötet en röst. Röstning med fullmakt medges ej.


   8:4


   Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:


   - Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.


   - Fråga om årsmötet är i laga ordning utlysts.


   - Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.


   - Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.


   - Behandling  av revisorernas berättelse.


   - Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.


     Fastställande av inkomst och utgiftstat.


     Val av styrelse enligt paragraf  10.


  - Val av revisorer enligt paragraf 11.


  - Val av valberedning enligt paragraf 12.


   - Övriga val.


   - Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.


   - Behandling av förslag till årsprogram.


   - Övriga ärenden.


 

  §9 Extra möte


   9:1


   Extra möte hålls när styrelse finner så påkallat eller om 1/3 av båtklubbens medlemmar gör framställning härom.


   9:2


   Kallelse till extra möte utsänds senast två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det


   extra mötets utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som önskas behandlande.   §10 Styrelse


   10:1


   Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar att:


   - Representera klubben.


   - Vara båtklubbens verkställande organ.


   - Förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.


   - Upprätta berättelser om båtklubbens verksamhet samt föreslå inkomst och utgiftstat


   - Förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.


   - Ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.


   10:2


    Styrelse skall bestå av följande ledamöter:


   - Ordförande, Sekreterare, Kassör samt två ordinarie ledamöter.


   - Vilka väljs för en tid av två år på så sätt, att ordförande och en ordinarie ledamot väljs vid årsmöte

      med udda årtal. Kassör, sekreterare och en ordinarie ledamot med jämt årtal.


   - Två suppleanter väljs för en tid av ett år.


   10:3


   Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som består av tre ledamöter.


   10:4


   Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.


 

   §11 Revisorer


   11:1


   Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år.


   Årligen väljes en suppleant för en tid av ett år.


   11:2


   Kassör skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna för den 15 november.


   Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.  §12 Valberedning


   12:1


   Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant valda av årsmöte för en tid intill nästa årsmöte.


   En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens ordförande.


   Ledamot av styrelse eller revisor kan ej ingå i valberedningen.


   12:2


   Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.   §13 Kommittéer och arbetsgrupper


   Inrättande av kommittéer beslutas av årsmötet, som även med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan          kommitté.


   Ledamöter i en sådan kommitté utses av styrelsen.


 

   §14 Beslut och val


   Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt föreskriven.


   Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för  de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.


 

   §15 Firmateckning


   Båtklubben som firma tecknas av ordförande och kassören var och en för sig.


 

   §16 Stadgeändring


   Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte.


   2/3 majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.   §17 Båtklubbens upplösning


   Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med 3/4 majoritet av


   närvarande röstberättigade vid två på varandra följande möten varav minst ett är årsmöte.


 

   Reviderade paragrafer:


   § 3:3, § 5, § 8:1, § 11:2 ändrat vid årsmöte 1986-9-1255


   § 8:2 ändrat vid årsmöte 1987-12-15.


   § 3:7 Ny paragraf beslutat vid årsmöte 2000-12-05.0


   § 3:8 Ny paragraf beslutat vid årsmöte 2005-12-15.


   § 1, § 3:2 och § 15 reviderade vid årsmöte 2009-12-15
2012 © Copyright Granuddens Båtklubb . Ansvarig utgivare Mattias Nilsson